Uw Privacy

De Praktijk voor Seksuologische Therapie (PVST) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy-beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De PVST houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als PVST zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Praktijk voor Seksuologische Therapie
t.a.v. Monique Peters
De Ruyterstraat 61
6512 GB Nijmegen 
Mail: info@pvst.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de PVST verwerkt ten behoeve van het volgende doel: Het aangaan van therapie-overeenkomsten.

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen: Naam, Adres, Woonplaats, Geboortedatum, Burgerservicenummer, Telefoonnummer, E-mailadres.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij eventueel, na uw schriftelijke toestemming, gebruik van de adresgegevens van de verwijzer.
Wij als PVST geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

De website gebruikt data om zeker te zijn dat de bezoekers van de site mensen zijn, deze data kan niet naar u teruggeleid worden en wordt enkel gebruikt om de site en het contactformulier veiliger te laten werken. Op deze website worden marketing- en traceringstechnologieën gebruikt. Als u die optie uitschakelt, wordt u uitgesloten van alle cookies, behalve de cookies die nodig zijn om de website te laten werken. Attentie: sommige producten kunnen minder goed werken zonder tracking cookies.
Daarnaast wanneer u het contactformulier invult, zal dit verlopen via een verbinding die verloopt via de hosting-website. Dit is dus geen beveiligde verbinding. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn/Dossierplicht 
Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn zorgverleners verplicht een medisch dossier bij te houden.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen.
Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
De PVST bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

WGBO rechten en plichten
Wat zijn de rechten en plichten van uw therapeut en u, als patiënt?
Als een therapeut u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met uw therapeut.
In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.
De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten therapeut: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten patiënt: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelaar
 • Op inzage in uw medisch dossier.

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Meer informatie en een link naar de volledige wettekst vindt u hier.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 • Een beveiligde website.
 • Mogelijkheid tot een beveiligde onderlinge e-mail-verbindingen.

Rechten omtrent uw gegevens
U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook hebt u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!